Biomasa

 

Biomasa

Biomasa je hmota, ktorá vzniká ako produkt, polotovar alebo odpad v poľnohospodárstve a lesníctve a im príbuzných odvetviach, alebo ako biologicky rozložiteľný odpad v ostatných odvetviach hospodárstva, alebo ako biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Biomasa je jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Okrem toho, že môže poskytovať energiu sa využíva hlavne ako zdroj potravy a v rôznych odvetviach priemyslu od stavebného cez chemický a papierenský až po farmaceutický. Ako energetický zdroj vo forme pevného paliva sa biomasa využíva už od objavenia ohňa. Jej výhodou je aj to, že ponúka nielen veľkú rôznorodosť foriem, ale aj univerzálne využitie v energetike. Je ju možné využiť nielen na výrobu tepla, ale aj na výrobu elektriny a v kvapalných a plynných formách je tiež možné jej použitie na pohon motorových vozidiel. Biomasa patrí medzi obnoviteľné zdroje energie s najväčším energetickým potenciálom (okrem slnečnej energie). Z celkového technického potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v SR predstavuje biomasa až 42 %. Vyplýva to z geografickej štruktúry územia SR a tiež z plánovitej poľnohospodárskej a lesníckej výroby a štruktúry priemyselných odvetví. Veľké rezervy produkcie biomasy sú v tzv. bielych plochách alebo jednoznačnejšie povedané v produkčne nevyužívaných plochách, či už poľnohospodárskej alebo lesníckej pôdy. Prínosom môže byť jednoducho jej obrábanie, resp. zber porastu, ktorý sa tam nachádza alebo účelové pestovanie poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych plodín na energetické využitie. Z definície biomasy je zrejmé, že jej najväčším producentom na Slovensku je poľnohospodárstvo a lesníctvo. Na celkovom území Slovenskej republiky sa podieľa výmera poľnohospodárskej pôdy 47 % a výmera lesnej pôdy 41 %. Môžeme tvrdiť, že pokiaľ bude existovať poľnohospodárska a lesnícka produkcia, dovtedy sa bude produkovať aj biomasa.

Slama obilná predstavuje značnú rezervu pri výrobe tepla z poľnohospodárskej biomasy. Názory na energetické využívanie slamy spaľovaním sa líšia, a to aj v odborných kruhoch. Zatiaľ čo zástancovia jej využívania v energetike tvrdia, že je ju možné spaľovať bez obmedzenia a bez negatívneho vplyvu na kvalitu pôdy, druhá strana tvrdí, že spaľovanie slamy je trestuhodný čin a všetka slama by sa mala dostať späť do pôdy ako zdroj organických živín. Pravda je niekde medzi týmito krajnými tvrdeniami. Slamu možno využiť na výrobu energie tam, kde nebude chýbať v živočíšnej výrobe a tam, kde je pôda relatívne bohatá na humus.

Okrem slamy obilnín je možné energeticky využiť aj iné druhy slamy z poľnohospodárskych plodín. Jedná sa hlavne o slamu repkovú, kukuričnú a slnečnicovú. Okrem toho sa môže využiť aj slama hrachová, sójová, slama z energetických rastlín a lúčne seno. Seno hlavne v horských a podhorských oblastiach z trvalých trávnych porastov. Aj tu sa podpísal pokles stavu hospodárskych zvierat, hlavne oviec a pasúceho sa mladého dobytka, na prebytkoch sena, ktoré sa nemá ako zužitkovať.

  • RASL, s.r.o.
    Mobil: 00421 903 657 516
    Tel./Fax: 00421 35 6432 202
    E-mail: rasl@rasl.sk
    Web: www.rasl.sk